De stichting

De stichting is op 4 september 2019 opgericht middels een notariële akte bij Stouthart &Hilber notarissen in Schagen.

Belangrijke punten uit de  oprichtingsakte (k.k. 2019.1363) en statuten:

Stichtingsdoel:

1a. het bieden van een inloophaven voor veteranen en hun partners met (symptomen van) posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en aanverwante problemen.
1b. het dienen als signaalfunctie voor het Veteraneninstituut
1c. Het openstaan voor en faciliteren van (ex) politiemensen, brandweerlieden en (andere) hulpverleners en hun partner(s).

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

-Giften en donaties
-Subsidies en sponsorbijdragen
-Schenkingen, erfstellingen en legaten
-Alle andere verkrijgingen
-De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting dan zal een batig liquidatiesaldo worden besteed aan een algemeen nut beogend instelling (ANBI) met dezelfde doelstelling als de stichting.